آقا تو اتوبوس یه دختره اومد بالا قیافش خیلی شبیه سلن دیون بود ، بعد من اولش خجالت کشیدم و گفتم بی ادبیه که بهش بگم ، اما خلاصه نتونستم جلوی خودمو نگه دارم و بی هوا گفتم :
خانم شما خیلی شبیه سلن دیون هستی
یهو یه مرده که کنارم بود هم گفت :
راست میگه خانم ، منم میخواستم بگم…
بعد یه نفر دیگه هم حرف منو تائید کرد ، بعد یکی دیگه ، بعد همینطوری دیگه کل اتوبوس حرف منو تائید کردن ، دختره هم لپاش از خجالت سرخ شده بود.
من بهش گفتم :
خانم خواهش میکنم یه دهن واسمون بخون
همون مرده که کنارم بود گفت :
راست میگه خانم منم میخواستم همینو بگم …
بعد یه نفر دیگه هم حرف منو تائید کرد ، بعد یکی دیگه ، بعد همینطوری دیگه کل اتوبوس حرف منو تائید کردن ، دختره با خجالت قبول کرد و شروع کرد به خوندن :
Everynight in my dreams , I see you I feeeeeeeeeeeel you…
که یهو اتوبوس با یه کوه یخی برخورد کرد و غرق شد!